Co říkají první věty

Napsat opravdu dobrou první větu je umění. Koláž představuje bakalářské a diplomové práce o dokumentární kinematografii prostřednictvím jejich prvních vět
06.08.2015 - Andrea Slováková

Napsat opravdu dobrou první větu je umění. Kurzy akademického psaní někdy nabízí zcela přesné návody – uveďte základní informace o analyzovaném díle včetně titulu a autora, doby a země původu; uveďte hlavní téma textu a předmět výzkumu; první věta práce by měla popsat její cíl (aby byl příspěvek efektivní, musí směřovat k jednomu cíli) – to jsou nejčastěji opakované principy v pomůckách a sylabech k přípravě odborného textu. V žurnalistice lze na proměně podob a rolí prvních vět článků různých žánrů sledovat proměny čtenářských návyků s rozšířením online médií. Umění první věty – anglicky opening sentence, tedy doslova věta, která text čtenáři (a čtenáře textu) otevírá – je v beletrii trýzní i radostí velkých autorů od nepaměti.

Jedna z mých oblíbených prvních vět otevírá nedostižnou knihu Přestořeč Věry Linhartové:

„Připadl mi tentokrát nadobyčejně těžký úkol – vyprávět o lidech, kteří mne dosud obklopují stejně, jako byli kolem mne po celou tu dobu, zahrnutou v mém vyprávění; – a o událostech, které lze sotva rozlišit od bezprostředně předchozích – skoro by bylo lze říci: příčin – k událostem nynějším, nebo i těch, na jejichž další průběh dosud čekám.“

Můžete se podívat na první věty známých románů v infografice zde, každý si nepochybně vzpomene na památné věty sobě drahých knížek. V následující koláži1) jsou shromážděny první věty bakalářských a diplomových prací, které vznikly na českých vysokých školách v letech 2012–2015 na téma z oblasti dokumentární kinematografie2). Kromě tematických náznaků či osobních motivací je na mnoha konkrétních příkladech vidět, že i úkol zformulovat téma či cíl je značně nelehký.

 • Jedním z nejproslulejších případů mystifikace veřejnosti uměleckým světem bylo slavné rozhlasové vysílání z roku 1938, v němž Orson Welles zrežíroval Válku světů od H. G. Wellse natolik přesvědčivě, že náhodní posluchači, kteří nestihli začátek pořadu, nabyli přesvědčení, že se koná mimozemská invaze.
 • Vojtěch Jasný letos na podzim oslaví osmaosmdesáté narozeniny a stále plánuje natáčení nového filmu.
 • Bakalářská práce je zaměřená na analýzu mediálních výstupů, jejichž předmětem je mediální obraz Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
 • Tato diplomová práce se zabývá filmovou kulturou a její podporou ze strany státu v České republice (dále jen ČR).
 • Dokumentární film je nerozlučnou součástí filmového umění.
 • Filmy Víta Klusáka a Filipa Remundy, a zejména tedy Český sen, mnozí považovali (a mnozí bohužel dosud považují) za svého druhu travestii, po povrchu klouzající frašku či balancování na hraně mezi trapností a sílou zachyceného a často i zinscenovaného nebo alespoň dobře připraveného okamžiku.
 • Specifika tematického vývoje na základě vlastního dokumentárního filmu je svým výkladem prací produktovou, jejímž výsledkem bude dokumentární film.
 • Tvorba dokumentárního filmu představuje ne vždy jednoduchý proces.
 • Dokumentární film je specifický žánr, který je (především) založen na autorském pohledu na svět.
 • Primárním úkolem mé praktické bakalářské práce je tvorba audiovizuálního díla – dokumentu, přesněji řečeno dokumentárního portrétu - medailonu.
 • Milan Maryška je významná postava českého dokumentárního filmu.
 • Tato tvůrčí diplomová práce se dělí na dvě části.
 • Ústřední tématikou této práce, jak již název napovídá, je dokumentární film v návaznosti na filmové festivaly v České republice, konkrétněji po roce 1990.
 • V rámci integračního procesu a budování Evropské unie (dále EU), jak ji známe dnes, hrály zpočátku hlavní roli zejména ekonomická spolupráce a budování vnitřního trhu, tedy naplnění hlavního cíle Římských smluv z roku 1957.
 • Bakalářská práce si klade za cíl porovnat dva unikáty světové kinematografie, snímek Muž s kinoaparátem (1929) a Koyaanisqatsi (1983).
 • Na úvod úvodu bych ráda napsala, že nejsem nikdy nebyla příliš úvodový typ.
 • Dobrovolní hasiči jsou jednou z mála ozvěn minulosti v České republice.
 • Diplomová práca rieši žánrové kombinácie v dokumentárnej tvorbe na základe vlastného filmu.
 • V samém úvodu diplomové práce bych ráda objasnila osobní motivaci, která mě vedla ke zvolenému tématu, a postupný vývoj od diváckého entuziasmu k odbornému pohledu.
 • Téma, ktorou sa zaoberá bakalárska práca sa týka faktorov ovplyvňujúcich distribúciu autorských dokumentárnych filmov na Slovensku.
 • Nesporným kvalitám dokumentárního díla režisérské osobnosti Drahomíry Vihanové se dostalo vyšší míře pozornosti až v posledních letech.
 • Motivací pro napsání této bakalářské práce je zejména dlouhodobý pohled veřejnosti na poker jakožto na hazardní, návykovou hru.
 • Ve své bakalářské práci se zabývám výrobou dokumentárních filmů v České republice.
 • Vývoj a pokrok v komunikačných a výrobných technológiách prináša v posledných rokoch špičkové produkty primárne určené pre vedu a vývoj i do filmového priemyslu.
 • Už od základu se dá předpokládat, že film je manipulativní sám o sobě.
 • Je dávno známe, že pomocou strihovej skladby, jej pravidiel a zaužívaných konvencií je možné divákovi predostrieť nekonečné množstvo možností výkladu obsahu daného diela.
 • K práci s kamerou jsem se dostal skrze volitelný kurz Rodriga Moralese, který jsem absolvoval v rámci studia.
 • Ministranti, jak už napovídá překlad latinského slova ministrantessloužící, jsou pomocníci u oltáře v křesťanské liturgii.
 • Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka se nesmazatelně vepsali do historie a formování českého knižního cestopisu.
 • Dokumentární film je dnes jedna z kapitol kinematografie, která se rozpíná a proniká do různých směrů života lidí.
 • Vo svojej bakalárskej práci sa zaoberám zobrazením rodiny, detí a mládeže tzv. „budovateľskej generácie“ v sociálnom dokumente slovenskej tvorby v časovom období 50.-60. rokov.
 • Steve Carell v úlohe Michaela Scotta, manažéra v papierenskej firme v malom americkom mestečku Scranton, sedí za stolom, hľadí priamo do kamery a vysvetľuje, prečo si myslí, že je obľúbeným šéfom medzi svojimi podriadenými.
 • Lokální dějiny jsou významnou součástí národních dějin.
 • Tisková zpráva Institutu dokumentárních filmů vydaná dne 13. 12. 2011 informuje, že v roce 2011 bylo do českých kin uvedeno devatenáct dokumentárních filmů.
 • V předkládané bakalářské práci se zabývám českou krátkometrážní produkcí průmyslových filmů v 50. letech.
 • Od přelomového roku 1990 prošel dokumentární film značným vývojem.
 • Přídavné jméno documentaire se poprvé objevilo v roce 1879 v jednom vydání slovníku francouzského jazyka uspořádaného Émilem Littré.
 • Smazávání rozdílu mezi fakty a fikcí se zdá být jedním z dlouho trvajících trendů ve filmu, literatuře a televizi.
 • Předkládaná diplomová práce je prací produktovou, jejímž výstupem je vlastní dokumentární film Hledání ženského hlasu.
 • Tato bakalářská práce se zabývá životem Leni Riefenstahl, všeobecně nadané, neskutečně cílevědomé a až hyperaktivní ženy, která je v dnešní době pro většinu lidí vzhledem k všeobecné zálibě v poměrně tabuizovaných a kontroverzních tématech známá spíš jako Hitlerova filmařka.
 • Předmětem této diplomové práce je environmentálně edukační interaktivní dokumentární film zachycující životní cyklus PET láhve.
 • Pro svou závěrečnou diplomovou práci jsem se rozhodla zpracovat dokumentární film.
 • Výsledkom praktickej diplomovej práce je dokumentárny multiportrét.
 • Hlavním cílem této práce je představit dokumentární formu českých dokumentaristů Víta Klusáka a Filipa Remundy.
 • Dokumentární film Svatba neplatí?! je tvůrčí částí praktické bakalářské práce.
 • V předkládané bakalářské diplomové práci sleduji změny v životní úrovni a životním stylu v československé poválečné společnosti skrze jejich odraz v dobové filmové produkci.
 • Dokumentární film v kinematografickém prostoru vždy pokrýval menšinovou část.
 • Mezi Ruskem a Čečenskem přetrvává již od 18. století ne příliš přátelská atmosféra, doprovázená sociálními nepokoji, válkami, nenávistí a krátkými obdobími klidu.
 • V současné době se ve školním prostředí nabízí velký prostor pro využití audiovizuální techniky ve výuce.
 • Film, jako jiné druhy umění a to ať se jedná o umění čistě vizuální nebo zvukové, je vždy závislé na cílovém respondentovi, respektive jednotlivci či skupině, které je dané dílo určeno.
 • Během posledního ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě v roce 2012 (dále také Jihlavský festival), proběhl panel pořádaný Českou televizí (dále jen ČT) na téma „Budoucnost veřejnoprávních televizí ve střední Evropě“.
 • Filmové festivaly si bezesporu vybudovaly své pevné místo v evropské kulturní tradici.
 • Následující práce předkládá teorii reflektující proměnu podoby dokumentárního filmu, a to zejména ve vztahu k autorovi a jeho autorskému přístupu, jejž vzhledem k zobrazované látce volí.
 • Ve své práci se budu zabývat odkazem filmového režiséra a kameramana Jana Špáty, který zaujímá v československém dokumentárním filmu svébytné postavení.
 • Dokumentární film je velice široká oblast kinematografie, která má základy už na samém počátku vývoje filmu.
 • Tato bakalářská diplomová práce se bude zabývat propojením dvou rozdílných filmových oblastí, dokumentu a narativního filmu.
 • V předkládané bakalářské práci se zabývám filmovou propagací zemědělství mezi lety 1946–1960.
 • V roce 2012 se nejen v České republice, ale i v celé Evropě a v konečném důsledku v celém světě nacházíme již několikátý rok (od roku 2008) ve vleklé hospodářské krizi - a jestli ne v krizi, tak alespoň v recesi.
 • Petr Zelenka patří od počátku 90. let mezi výrazné osobnosti české kinematografie.
 • V poválečném Československu dochází k několika institucionálním změnám, podmíněným zejména nástupem komunistické strany k moci, které ovlivnily podobu národní filmové produkce.
 • Tato bakalářská práce je prací produktovou.
 • Současná dokumentární tvorba nejenže proniká z kin a festivalů na internet, kde nachází nové možnosti šíření a distribuce, ale také se v online prostředí začíná často dosti podstatně měnit její jazyk.
 • S Miroslavem Buriánkem jsem se osobně seznámila v roce 2009, když jsem sbírala materiál k bakalářské práci.
 • V době, kdy český dokumentární film slaví úspěch jak doma, tak za hranicemi, je zajímavé se ohlédnout zpět a prozkoumat jeho starší období.
 • Ve své bakalářské práci se věnuji aktuálním trendům v oblasti filmové distribuce a to zejména distribuci prostřednictvím internetu.
 • Dokumentární film lze v dnešní době chápat jako jistou formou vzdoru proti konvencím komercionalizovaného mediálního trhu, jak je patrné ze slov jednoho z nejvýznamnějších současných teoretiků nonfikčního filmu Billa Nicholse.
 • Dokumentární film je často opomíjenou oblastí filmové tvorby, která dnes českou kinematografii v zahraničí paradoxně reprezentuje více než tvorba hraná.
 • Cílem této práce je porozumět tomu, jak vnímají rodičovství matky a otcové dnešních malých dětí.
 • Film a fotografie jsou významnými fenomény dnešní doby.
 • Cílem této bakalářské práce je zmapování oblasti dokumentární tvorby, respektive dokumentárního filmu a to nejprve v historickém kontextu vývoje tohoto tématu a následně prozkoumat roli dokumentárních filmů v kulturně-společenských souvislostech.
 • Tématem práce jsou sociologické aspekty v dokumentárních filmech Věry Chytilové.
 • V této práci se primárně zabývám dokumentárním filmem, který mi slouží jako východisko, v jehož perspektivách jsem přistupovala k vlastní praktické části bakalářské práce.
 • Vnímání filmového díla – filmového jazyka, je specifickým a velmi křehkým procesem, stejně jako jeho zaznamenávání – „chytání“ prostřednictvím za tím účelem vzniklých přístrojů.
 • Cílem této práce je definovat autorskou estetiku vybraných dokumentaristů.
 • V naší práci se budeme věnovat dvěma tématům, které spolu na první pohled nesouvisí.
 • Česká republika od roku 1989 prešla veľkou transformáciou, ktorá ovplyvnila jej vzťah ku zvyšku sveta.
 • Obraz Němce v československém dokumentárním filmu dozajista není fenoménem, který by existoval bez návaznosti na dlouhé historické povědomí o českém potýkání se a stýkání s německým živlem.
 • Každou epochu televizního vysílání lze charakterizovat trendy, které ji doprovázely.
 • Pojednávání o dokumentárním filmu jako metodě vizuální sociologie může mít mnoho podob.
 • Koncepce globálního rozvojového vzdělávání v České republice vychází z cílů vzdělávací soustavy, a to především z cíle „výchova k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující se společnosti“, o němž se můžeme dočíst v Bílé knize.
 • Motivaci stojící na pozadí volby tématu mojí bakalářské práce popisuji stručně jako osobní blízkost a sympatie, které k olomouckému i jihlavskému festivalu dokumentárních filmů chovám, s vyústěním v oborové zaujetí.
 • Málokterá důležitá událost dnešního světa unikne pozornosti médií, málokdy se díky jejich všudypřítomnosti, okamžitosti a naléhavosti nedozvíme o něčem, co může mít pro nás, naši komunitu, stát či dokonce celý kontinent zásadní vliv.
 • Za dobu své existence se festival Jeden svět, projekt neziskové organizace Člověk v tísni, etabloval jako významná společenská a kulturní událost s vysokou návštěvností.
 • Tato diplomová práce se zabývá problémem zrychlování, které se projevuje ve všech oblastech lidského života a výrazně na ně působí a proměňuje je.
 • Není třeba kulis a zápletky, není třeba profesionálních herců.
 • „Třináctá komnata symbolizuje místo ukrývající tajemství.
 • Filmový festival Febiofest patří mezi nejvýznamnější filmové události v České republice.
 • Tato diplomová práce je zaměřena na diskurz současných politických dokumentů a způsoby, jakými jsou v těchto dokumentech konstruovány významy.
 • Cílem této diplomové práce je vymezit základní strategie, jimiž je uchopen a zpracován materiál rodinného filmu v kompilačních dokumentárních filmech Pétera Forgácse, Jana Šikla a Marka Šulíka, a zároveň nastínit způsob, jakým tyto strategie ovlivňují a usměrňují možnosti sledovaných filmů komunikovat sledované historické období a zároveň tematizovat nebo problematizovat možnosti historické reprezentace.
 • V bakalářské práci se zaměřuji na zachycení a prezentaci atentátu na říšského protektora R. Heydricha, spáchaného v Praze roku 1942, v československé a české filmografii po roce 1989.
 • Moje motivace pro tento výzkum je zakořeněna v mých vlastních zájmech a praktických zkušenostech: studium a praxe v oboru grafického designu; studium animace; experimenty v hraničních oblastech audiovize na FAMU CAS; animace sekvencí, které doplňují dokumentární film.
 • Film sestávající se z mluvících hlav se stal v našem diskursu synonymem filmu přinejmenším neinvenčního.
 • Umění dokumentárního filmu umožnilo experimentovat a rozvíjet potenciál skládání záběrů tak, aby se výsledný dojem maximálně přiblížil dojmu vyvolaného bezprostřední skutečností. 
 • Cílem diplomové bakalářské práce na téma Produkční firma endorfilm s.r.o. na pozadí české kinematografie je vyzkoumat možnosti výroby filmového díla v podmínkách současné české kinematografie a porovnat je s modelem fungování jedné konkrétní produkční společnosti.
 • Snažím se osvojit si úhel pohledu.
 • Konspirační dokument je poměrně úzký specifický žánr dokumentární tvorby.
 • Olga Sommerová spolu s Helenou Třeštíkovou patří mezi nejvýznamnější české dokumentaristky, dnes už lze také říci „klasiky“ tohoto filmového žánru.
 • „Diskurs může být navenek takovou nepatrností, jak je jen libo, nicméně zákazy, které ho postihují, zjevují velice brzo a velice rychle jeho vazbu na touhu a na moc.
 • Dokumentární film byl prvním filmovým žánrem již v počátcích kinematografie, kdy záběry bratří Lumiérů příjezdu vlaku na nádraží, rodinné snídaně či bourání zdi odstartovaly zrod kinematografie.
 • Představte si dokument, který vypráví příběh ze života lví smečky na pozadí dlouhotrvajícího katastrofického sucha kdesi v srdci Tanzanie.
 • Výstupem bakalářské práce je dokumentární portrét „Až do oblak!“.

Poznámky

1) Jedná se o první věty bakalářských a diplomových prací z různých oborů a fakult Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Palackého univerzity v Olomouci, Akademie múzických umění v Praze a Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Soupis prací je k dispozici v CDF. Věty jsou uvedeny v původním znění (tato část textu tedy neprošla redakční jazykovou korekturou). Vzhledem k charakteru textu, který je found footage koláží, a jeho kompaktnosti neuvádíme jména studentů.

2) Centrum dokumentárního filmu v Jihlavě připravilo výzkum zaměřený na pozici, způsob tematizace a metodologické zpracování témat z oblasti dokumentární kinematografie, který se zaměřuje na konkrétní témata, použité metodologie, analyzované i citované filmy a referenční literaturu. Základní výsledky výzkumu byly prezentovány na letošním MFF KV a podrobnější zpráva vyjde v září 2015.

další blogy autora:

Posedlost prostoremAndrea Slováková ve svém blogu uvažuje o povaze a roli prostoru v médiu virtuální reality. Za výjimečná přitom považuje taková díla, která by jinde než ve VR médiu nemohla existovat a jež zároveň přestala uvažovat pouze v zajetí prostorových otázek a posunula se do podoby více „rizomatického“ přístupu. 20.06.2019 - Andrea Slováková
Poznámky z Letní filozofické školy 2017Andrea Slováková přináší poznámky z Letní filozofické školy. Napříč mnoha obory od matematiky přes psychiatrii až po politologii se rozprostíralo téma přetržitosti a kontinuity.20.07.2017 - Andrea Slováková
První český originální radio podcastAndrea Slováková reflektuje podcastovou novinku Radia Wave, devítidílnou sérii Zhasni!, jež byla představena na festivalu Prix Bohemia Radio jako vůbec první podcast Českého rozhlasu.20.04.2017 - Andrea Slováková
Dokumentární přemýšlení ve zvukových kompozicíchDramaturgyně ji.hlavské sekce experimentálních filmů ve svém dalším blogu reflektuje radiodokumenty ze 33. ročníku festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, kde zasedla v porotě pro žánr dokumentu.30.03.2017 - Andrea Slováková
Experiment ve středuAndrea Slováková, kurátorka ji.hlavské sekce experimentálních filmů, uvažuje nad způsobem, jakým studenty filmové vědy naučit psát o nekonvenčních a podivuhodných filmech.21.07.2016 - Andrea Slováková
i-LaboratoriumJak si mohli festivaloví návštěvníci na letošní Ji.hlavě hrát a poznávat při tom třeba historii Československa prostřednictvím počítače19.11.2015 - Andrea Slováková
Mediální remix. Několik postřehů z varšavské konference Media meets literacyJakými různými způsoby je možné učit o médiích? Jak rozumí konceptu mediální gramotnosti odborníci a odbornice napříč Evropou? A jak souvisí mediální gramotnost s aktivním občanstvím?28.05.2015 - Andrea Slováková
S autory v kiněAndrea Slováková se týden po skončení festivalu vrací k nejzajímavějším diskuzím s režiséry, které v Ji.hlavě proběhly po projekcích filmů ze sekce Fascinace06.11.2014 - Andrea Slováková

   poslední blogy:
Tání digitálního věkuProsincové blogogo propojuje dva filmy z letošního ji.hlavského festivalu – Viva video, video viva a FREM. Oba snímky zkoumají – první prostřednictvím minulosti a druhý skrze budoucnost – outsiderství lidské existence ve věku její elektronicko-digitální reprodukovatelnosti. Stali se z nás digitální Robinsoni? Dokážeme být kurátory světa? Jsme schopni se na něj naladit?12.12.2019 - Jan Gogola ml.
Zadkem na dvou židlíchDokumentaristka Tereza Reichová uvažuje o roli lektora filmového workshopu i o zodpovědnosti, kterou nese za celý proces, zvlášť když pracuje se znevýhodněnými dětmi. Lektor se podle ní neslučuje s rolí režiséra, jinak sedí člověk na dvou židlích. To se podle ní stalo Lině Zacher, autorce dokumentu Fonja, který zvítězil na letošním Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě v sekci Opus Bonum a pojednává o chlapcích z nápravného zařízení na Madagaskaru. Je dobré, aby vyprávěli na kameru, kdo co ukradl a komu jak zemřeli rodiče?05.12.2019 - Tereza Reichová
Brit Jensen: Natáčím dokumenty, protože chci komunikovat s lidmiDokumentaristka Brit Jensen letos vyhrála Prix Bohemia Radio, Podcast roku i soutěž českých rozhlasových dokumentů AudioREPORT. Na stránkách dok.revue se její jméno objevuje pravidelně od roku 2016.28.11.2019 - Andrea Hanáčková
Proč by filozofové měli jezdit do Ji.hlavyEstetička Tereza Hadravová uvažuje o znělce letošního ji.hlavského festivalu v nezvyklém, ale přiléhavém kontextu tak zvané Engelmannovy poznámky, známé z textu Ludwiga Wittgensteina.21.11.2019 - Tereza Hadravová
Hudba jako prodleva mezi smrtí a nekonečnemJanis Prášil ve svém blogu uvažuje o Sólu – letošním vítězném snímku ji.hlavské sekce Česká radost, který je nyní k vidění v kinech. Podařilo se v něm zachytit těžko zobrazitelný vnitřní svět duševně nemocného hudebníka? A co když právě nemoc umožňuje nahlédnout trýznivou podstatu bytí?14.11.2019 - Janis Prášil
O zvucích obrazemFilmový publicista Antonín Tesař se ve svém textu zabývá novým snímkem Johany Ožvold The Sound is Innocent, jenž na ji.hlavském festivalu soutěží v České radosti. 03.10.2019 - Antonín Tesař
Prostor k nadechnutíFilmový publicista Janis Prášil srovnává ve svém blogu dva letošní dokumentární portréty – Forman vs. Forman a Jiří Suchý: Lehce s životem se prát.26.09.2019 - Janis Prášil
Velkofilmy z archivůFilmový publicista Tomáš Stejskal si ve svém blogu klade otázku, zda mohou současné dokumentární hity jako Apollo 11 či Diego Maradona změnit vnímání dokumentů.19.09.2019 - Tomáš Stejskal
„Zvuková špína“ aneb Dokumentární cesta Terezy RekovéAndrea Hanáčková ve svém blogu nahlíží cestu, kterou za poslední roky urazila autorka dvou desítek rozhlasových dokumentů Tereza Reková. Stále úspěšněji se prosazuje v zahraničí – pracovala například na produkci auditivního festivalu v Irsku, nyní chystá dokument pro BBC. Za tímto úspěchem však stojí i to, že čeští tvůrci audiodokumentů o své místo v Evropě usilují dlouhodobě a stále úspěšněji.05.09.2019 - Andrea Hanáčková
Jak je důležité míti MarhoulaProducent Radim Procházka uvažuje o tom, co dnes znamená dostat se do hlavní soutěže prestižního filmového festivalu, jako se to nyní podařilo Václavu Marhoulovi s filmem Nabarvené ptáče na právě probíhajícím Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách. Jaké filmy mají dnes úspěch na předních festivalech a co za tímto úspěchem stojí? Je to originalita, nebo znalost prostředí a trendů?29.08.2019 - Radim Procházka