Alexander Hackenschmied – náš člověk v New Yorku

Recenze knihy (Bez)účelná procházka (Casablanca, 2014) editované Michaelem Omastou

Bezúčelná procházka

V edici Casablanca před nedávnem vyšel sborník textů k osobnosti českého avantgardního fotografa a filmaře Alexandra Hackenschmieda. Knihu, která vychází jako překlad původně anglicko-německé edice (Tribute to Sasha, SYNEMA 2002), lze chápat jako kompendium volnějších textů zabývajících se dílčími periodami Hackenschmiedovy filmové kariéry. Kromě českému čtenáři známým exkurzům do avantgardního filmu se věnuje i oblastem, které zůstávaly dlouhodobě v jeho tvorbě opomíjeny. Takovými jsou například spolupráce s Francisem Thompsonem nebo práce pro OSN a americký Úřad válečných informací.

Hackenschmied patřil k významným průkopníkům české avantgardní fotografie a filmu. Jeho práci lze považovat za samozřejmou součást evropského avantgardního umění třicátých let, která vedle souznění s dobovými tendencemi Bauhausu, Nové věcnosti nebo francouzským uměním rezonuje i s tegiovským surrealismem a poetikou všednosti. Od poloviny třicátých let se pak Hackenschmied stává filmovým profesionálem a reklamním tvůrcem, spoluvytváří avantgardní estetiku Baťových filmových studií, podílí se jako asistent a poradce na celovečerních filmech. Na sklonku války spolupracuje na několika protiválečných filmech s Herbertem Klinem a ve čtyřicátých letech natrvalo opouští Československo. Z poloviny čtyřicátých let pochází jeho pravděpodobně nejznámější film Odpolední osidla (1943), který je však dle historického konsenzu obvykle přikládán jeho spoluautorce Maye Deren. Od tohoto bodu se stává Hackenschmied jako tvůrce stále méně patrný, ačkoli se podílel na desítkách filmů – mimo jiné válečných ą propagandistických dokumentech čtyřicátých a padesátých let nebo polyekranech a IMAX filmech od začátku let šedesátých.

Sborník je již druhou českou monografickou publikací věnovanou Hackenschmiedovi. V roce 2000 vydaná obrazová publikace Jaroslava Anděla (Alexandr Hackenschmied, TORST, 2000) se věnovala převážně fotografické části jeho tvorby. V případě současné edice jde především o film. Publikace je rozdělena dle autorových tvůrčích období na česká léta (Michal Bregant), spolupráce s Herbertem Klinem (Eva Hohenbergerová), Mayou Deren (Stefan Grissemann), propagandistické filmy čtyřicátých let (Brigitte Mayr), filmy z padesátých let (Michael Loebenstein), IMAX (Loren Cocking) a závěrečný přepis rozsáhlého rozhovoru Hackenschmieda s Michaelem Omastou. Významnou součástí knihy je aktualizovaná filmografie autorských filmů i řady spoluprací, která vznikla na základě rešerší a především rozhovorů se samotným Hackenschmiedem.

Ačkoli členění kapitol logicky sleduje průběh tvůrcovy kariéry, ne ve všech případech můžeme označit texty za zcela soustředěné na jeho autorskou personu. Hackenschmied převážnou část své tvůrčí dráhy věnoval spolupráci s jinými tvůrci nebo zakázkové filmové tvorbě, v níž lze obtížně stopovat nejen jeho tvůrčí rukopis, ale i pouhou přítomnost. Zatímco Michal Bregant v úvodní, dle mého názoru nejzdařilejší, části sleduje dobové avantgardní oscilace reklamní tvorby Baťova studia a podíl Hackenschmieda na filmech Gustava Machatého nebo Josefa Kodíčka, od konce čtyřicátých let začíná být stále obtížnější Hackenschmieda vystopovat. Jak zmiňuje i editor sborníku Michael Omasta, Hackenschmied byl v řadě případů vědomě upozaděný, téměř neviditelný profesionální spolupracovník, který však nestojí jako režisérská osobnost za výsledným dílem nebo se podílí na dílech skupinových. V následujících kapitolách kniha nabízí zasvěcené vhledy do institucionálního pozadí americké filmové propagandy ve čtyřicátých letech, činnosti United Films v kapitole Propaganda faktu nebo podnětný vhled do ikonografického zobrazení map (Filmy A. H. v emigraci) či produkčního zázemí polyekranů a formátu IMAX. V otázce Hackenschmiedova autorství však jde téměř o detektivní pátrání v archivních dokumentech, dobovém tisku či hledání přítomných znaků jeho vlastního rukopisu.

Sám Hackenschmied za skutečně autorské filmy považoval pouze čtyři z několika desítek položek své filmografie: Bezúčelnou procházku (1930), Odpolední osidla, Soukromý život kočky (1945–46) a polyekran Žít! (1964). Pro definici Hackenschmiedova autorství tak většině textů slouží především jeho rané české období, jmenovitě Bezúčelná procházka. Michal Bregant si všímá motivické paralely této městské symfonie s filmy dobové avantgardy (Joris Ivens, Henri Chomette). Stefan Grissemann pak poukazuje na reinkarnace motivů dvojníka v Odpoledních osidlech nebo na avantgardní prvky, které mohl Hackenschmied hypoteticky vnést do dalšího filmu Deren Rituálu v pozměněném čase (1946).

Ačkoli všechny příspěvky sborníku vychází ze značně rozsáhlé rešeršní práce, disponují značnou erudicí a uvádí Hackenschmiedovu práci do různých kontextuálních rovin, v řadě míst se uchylují ke spekulativním fabulím: Co vlastně Hackenschmied na tomto filmu dělal? Ovlivnil nějak režiséra, když byl „jen“ kameraman? Nebo střihač? Jak byla jeho práce přínosná? Tyto četné hypotézy vykreslují Hackenschmieda v souladu s vizí tvůrce, který rád zůstával v pozadí a jehož přínos je třeba odkrýt. V tomto duchu se odvíjí i rámování celé knihy v podobě předmluvy Ivy Hejlíčkové a editora Michaela Omasty. Oba inklinují k téměř romantizujícímu pohledu na skrytého a opomenutého „auteura“, jehož přínos je nutné znovuobjevit, který byl „tak skromný, až to člověku připadalo neskutečné“ (citát F. Thompsona na str. 15). V tomto ohledu může vyznívat kniha jako téměř mystické vzývání pomyslné aury tvůrčí osobnosti, kterou však sám autor pravděpodobně nechtěl být. Ačkoli je Hackenschmiedova práce hodna respektu a bezesporu patřil k nejpodstatnějším osobnostem české meziválečné avantgardy, nelze přehlédnout, že se sám zcela dobrovolně rozhodl pro cestu filmového profesionála. Když společně s Mayou Deren natočil jeden ze svých nejpodstatnějších filmů Odpolední osidla, znamenalo to pro Deren start kariéry avantgardní filmařky, nikoli však pro něj. Ačkoli sám v řadě svých textů zdůrazňoval nutnost nezávislosti a tvůrčí svobody, v průběhu dalších let nevykročil na cestu zcela nezávislého autora, nebo dokonce experimentálního filmaře, přestože sám s americkou nezávislou tvorbou udržoval kontakt, jak o tom svědčí jeho časopisecké články o bratřích Whitneyových či Hansi Richterovi. O to pilnější byla jeho práce ve filmovém průmyslu: ve válečném období spoludefinoval tvář amerického dokumentárního filmu, v šedesátých letech s Francisem Thompsonem rozvíjel možnosti polyekranu a velkoformátové projekce.

Leitmotiv zapomenutí či nedocenění, prolínající se celou knihou, je také nutné přičíst době vzniku textů, které od letošní edice dle informací v knize dělí téměř čtrnáct let. Je pravdou, že v letech 1995–2000 u nás došlo ke znovuobjevení Hackenschmiedova díla, kromě zmíněné knihy se uskutečnilo několik výstav, byly pořízeny nové zvětšeniny z originálních negativů, jeho práce se stala součástí stálé expozice Veletržního paláce i kolekce avantgardních filmů NFA. Z dnešního pohledu tak je jeho dílo v Čechách považováno za etablovanou součást výtvarné či filmové kultury. Ačkoli v době původního vydání sborník zdařile naplňoval roli „objevitele“, dnes, a zvláště u českého čtenáře, nepatří Hackenschmied k opomenutým či zapomenutým jménům a jeho přínos pro kinematografii je obecně známý. K tomu nepochybně přispěl poměrně zdařilý filmový dokument Martiny Kudlaček (Aimless Walk – Alexander Hammid, 1997) nebo samostatná výstava v newyorském MoMa (Alexander Hammid: A Memorial Salute, 2006). Opomeneme-li zmíněné významové posuny, které souvisí spíše s velkou prodlevou od původního vydání, sborník přináší řadu cenných náhledů do Hackenschmiedovy filmařské kariéry a v řadě případů exponuje témata, s nimiž se český čtenář má možnost blíže seznámit vůbec poprvé.


Autor je pedagogem Centra audiovizuálních studií FAMU.


Michael Omasta (ed.): Alexander Hackenschmied. (Bez)účelná procházka. Casablanca, Praha 2014, 320 s.

výpis dalších článků rubriky:  Nová kniha

dok.revueJak vznikala kniha o Michalu HýbkoviFilmový historik a pedagog FAMU Jan Bernard popisuje okolnosti vzniku své připravované knihy o pozapomenutém českém kameramanovi a dokumentaristovi Michalu Hýbkovi, která vyjde na jaře 2020 v Nakladatelství AMU. Jan Bernard
F4.0Filmař disentu Michal HýbekJi.hlavský festival dnes ve dvou blocích představuje osobnost Michala Hýbka (1957– 2003), který se stal významným filmařem disentu. Jeho Dopisy Olze (1986) byly prvním filmovým představením disidenta Václava Havla světové veřejnosti, a to u příležitosti udělení Ceny Erasma Rotterdamského. Těsně po revoluci vytvořil hravou esej o Havlově březnové cestě s názvem Paříž – Londýn aneb S panem presidentem tam a zpět (1990). Dva dnešní bloky filmů Michala Hýbka budou koncipovány jako projekce s úvodem. První blok promítne čtyři krátké Hýbkovy filmy a druhý představí filmový rozhovor Jaroslava Hanzela s Alexandrem Dubčekem v ruštině, který Hýbek natáčel coby kameraman. Následující text je úryvkem z rukopisu připravované knihy Jana Bernarda Filmař(i) disentu: Michal Hýbek, která by měla vyjít v Nakladatelství AMU na jaře 2020.Jan Bernard
4.19Za zmizelou tradicíFilmový historik Lukáš Skupa popisuje chystanou publikaci, v níž chce popsat dějiny jednoho „zmizelého žánru“ československé kinematografie, totiž českého filmu pro děti v letech 1945–1992. Dětem bude ostatně věnována na MFDF Ji.hlava speciální péče v rámci hravé zóny Ji.hlava dětem, kde letos na ty menší i nejmenší čekají výtvarné dílničky ve spolupráci s humpoleckou 8smičkou i časopisem Raketa, programování s Ozobotem či divadlo Koňmo. A samozřejmě i filmy.Lukáš Skupa
dok.revueŽeny o ženáchLiterární dokumentaristka a nakladatelka Barbora Baronová chystá na podzim k vydání knihu Ženy o ženách zahrnující dvacet osm rozhovorů s dvaceti devíti filmovými a literárními dokumentaristkami působícími v Česku, prostřednictvím kterých zkoumá, jak ženy-dokumentaristky v Česku tvoří. Práce vzniká jako součást její dizertace na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V následujícím textu popisuje genezi projektu i jeho obsah.Barbora Baronová
3.19Co je nového v počítačových hráchFilmová a herní teoretička Helena Bendová píše o procesu vzniku své nedávno vydané knihy Co je nového v počítačových hrách, v níž shrnuje čtyři hlavní proudy myšlení, jimiž se mladý vědní obor game studies během posledních zhruba pěti let ubírá. Autorčinou ambicí je, aby knihu vzali do ruky jak rodiče malých hráčů, tak učitelé mediální výchovy i fanoušci počítačových her. O tom, jak těžký to byl úkol, pojednává tento text. Helena Bendová
2.19Jak se dělá dokumentAndrea Slováková popisuje koncepci připravované knihy Jak se dělá dokument, která na základě rozhovorů s českými a slovenskými dokumentaristy a dokumentaristkami mapuje, jak vznikají různé typy dokumentů, a představuje tak výrazné tvůrčí metody a autorské přístupy.Andrea Slováková
1.19Způsoby vidění pro 21. století, aneb proměna knihy z popelky v sebevědomou feministkuAndrea Průchová Hrůzová píše o své práci na českém vydání knihy Jak vidět svět Nicholase Mirzoeffa.Andrea Průchová Hrůzová
3.18Nový nefikční filmDara Waldron o své nové knize New Nonfiction Film Dara Waldron
2.18O vytváření PřetvářeníPřetváření skutečnosti: Kultura dokumentu Spojených států po roce 1945Sara Blair, Joseph Entin, Franny Nudelman
1.18Digitální média a dokumentární tvorba: Protichůdné přístupyAustralský profesor z melbournské univerzity Adrian Miles představuje zcela novou antologii zaměřenou na podobu dokumentární tvorby v éře digitálních a online médií.Adrian Miles

starší články

4.14DOK.REVUE
13. 10. 2014


z aktuálního čísla:

Situační recenzeUniverzity a svobodaDokument Víta Janečka a Zuzany Piussi Univerzity a svoboda zachycuje v průběhu sedmi let neuralgické body českých vysokých škol, přičemž mnohdy přizve do debaty i světové odborníky. Dokument vzbudil řadu diskuzí. Připomínáme tu, kterou pro dok.revue o snímku vedli Milena Bartlová a Petr Bilík. Film uvádí ji.hlavský festival dnes v bloku od 12:30 spolu s Otevřenou pevností Ivo Bystřičana. Kamila BoháčkováNový filmDunaj vědomíJak režisér David Butula připravoval svůj film Dunaj vědomí o kapele Dunaj? Připomínáme si jeho starší text pro dok.revue z doby, kdy film teprve vznikal. Dnes ho ji.hlavský festival promítá od 14:30 v Dělnickém domě. David ButulaTémaVálka jako stav mysliEsej o snímcích Průnik a Doufám, že se máš dobře, které spojuje reflexe 20. století prostřednictvím archivních materiálů. Obě díla letos soutěžila v sekci Opus Bonum. Janis PrášilFestivalový tipÚterní tip dokumentaristky Terezy ReichovéTereza ReichováRozhovorŽeny sa nestanú rovnocennými, kým ich muži za také neuznajúFatima Rahimi je česká novinárka pochádzajúca z afganského Herátu, odkiaľ spolu so svojou rodinou v roku 1999 z dôvodu útlaku Talibanu emigrovala. Študuje kultúrne a duchovné dejiny Európy a blízkovýchodné štúdiá a iránistiku na Karlovej univerzite v Prahe, od roku 2015 pracuje pre Deník Referendum, kde sa venuje najmä témam sociálnej problematiky, čitateľom približuje spoločenskú situáciu v Afganistane a zároveň prináša reportáže z Česka. V Inšpiračnom fóre ji.hlavského festivalu prispela do diskusie Emancipace pokaždé jinak, kde priniesla osobný pohľad na rozdielnosť i podobnosť feminizmu, demokracie a ženskejrovnoprávnosti vo východných i západných krajinách. Dominika BleščákováRozhovorMusíme rozšiřovat hranice naší imaginace!Od letošního roku má ji.hlavský festival svého ekologického ombudsmana. Jaká je přesně jeho role v rámci festivalu a může být vůbec mezinárodní festival s řadou zahraničních hostů šetrný k životnímu prostředí? To prozrazuje Ĺuboš Slovák v rozhovoru pro dok.revue. Kamila BoháčkováPohledyVnitřní svět básníka Ivo HuclaDám si čínuIvo Hucl